30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 204 قانون مجازات اسلامی

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

error: