30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 202 قانون مجازات اسلامی

اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

error: