30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 2 قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

error: