30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 198 قانون مجازات اسلامی

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

error: