30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 196 قانون مجازات اسلامی

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

error: