30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 194 قانون مجازات اسلامی

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد میتواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

error: