30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 192 قانون مجازات اسلامی

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

error: