30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 190 قانون مجازات اسلامی

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

error: