30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 189 قانون مجازات اسلامی

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

error: