30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 186 قانون مجازات اسلامی

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

error: