30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 185 قانون مجازات اسلامی

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

error: