30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 184 قانون مجازات اسلامی

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

error: