30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 183 قانون مجازات اسلامی

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

error: