30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 179 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

error: