30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 178 قانون مجازات اسلامی

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

error: