30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 175 قانون مجازات اسلامی

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

error: