30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 174 قانون مجازات اسلامی

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

error: