30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 168 قانون مجازات اسلامی

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

error: