30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 167 قانون مجازات اسلامی

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

error: