30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 166 قانون مجازات اسلامی

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

error: