30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 165 قانون مجازات اسلامی

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمیشود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

error: