30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 164 قانون مجازات اسلامی

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

error: