30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود.

error: