30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 15 قانون مجازات اسلامی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

error: