30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 148 قانون مجازات اسلامی

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.

error: