30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 147 قانون مجازات اسلامی

سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

error: