30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 146 قانون مجازات اسلامی

افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

error: