30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 142 قانون مجازات اسلامی

مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

error: