30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 141 قانون مجازات اسلامی

مسؤولیت کیفری، شخصی است.

error: