30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 140 قانون مجازات اسلامی

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.

error: