30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 138 قانون مجازات اسلامی

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیشود.

error: