30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 131 قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

error: