30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 124 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شدهاست جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.

error: