30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 121 قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

error: