30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 120 قانون مجازات اسلامی

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسبمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

error: