30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

error: