30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 119 قانون مجازات اسلامی

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

error: