30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 118 قانون مجازات اسلامی

متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

error: