30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 116 قانون مجازات اسلامی

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.

error: