30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 113 قانون مجازات اسلامی

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

error: