30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 110 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

error: