30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 107 قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیستسال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزدهسال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای دهسال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفتسال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنجسال
تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.
تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

error: