30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 103 قانون مجازات اسلامی

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

error: